Beste Bezoeker,
Momenteel zijn wij gesloten.
Een geplaatste bestelling zal wel worden verwerkt,
maar houdt u rekening met een extra levertijd
van ongeveer 1-2 werkdagen
bovenop de aangegeven levertijden.

0486-436434 Contact
0item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer:

JMS Products Nederland

Kreitsberg 4
5411 RH Zeeland (Nb)


Telefoonnummer:0486-436434
Bereikbaar van di-do 10:00 - 17:00 vrij. 10:00 - 16:00
E-mailadres : info@jmsproducts.nl
KvK-nummer:17248934
BTW-identificatienummer: NL001759185B39
Rabobank: 1160.33.401 tnv JMS Products Nederland
IBAN: NL32 RABO 0116 0334 01
BIC: RABONL2U

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AFNEMERS/OPDRACHTGEVERS

 

Artikel 01 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of aanbiedingen tot verkoop door JMS Products Nederland aangegaan met afnemers/opdrachtgevers. Op afwijkende condities kan slechts een beroep worden gedaan als zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 02 Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft JMS Products Nederland het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Artikel 03 Overeenkomsten
1. Tenzij JMS Products Nederland uiterlijk op de achtste dag na verzending van een orderbevestiging schriftelijk bericht heeft ontvangen dat de inhoud van die bevestiging afwijkt van het overeengekomen, wordt de orderbevestiging behoudens tegenbewijs door de afnemer/opdrachtgever vermoed in overeenstemming te zijn met hetgeen tussen JMS Products Nederland en de afnemer/opdrachtgever is overeengekomen.

2. In prospectie, folders en publicaties, tekeningen en afbeeldingen vermelde gegevens zijn niet bindend.

Artikel 04 Gegevens opdrachtgever
1. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorig lid genoemde verplichting heeft voldaan.

3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

Artikel 05 Prijs
1. De door JMS Products Nederland vermelde prijzen gelden inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld. Eventuele emballagekosten en vervoerskosten zijn niet in de koopprijs begrepen en worden tegen kostprijs aan de afnemer/ opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 06 Levering
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

3. Levering van materialen geschiedt af bedrijf van JMS Products Nederland tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Kosten van een eventuele rembourszending komen voor rekening van de afnemers.

5. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de orderbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.

6. Indien JMS Products Nederland na het sluiten van de overeenkomst verneemt van omstandigheden, die aan goede grond geven te vrezen, dat de afnemer/opdrachtgever zijn plicht tot betaling van de koopprijs niet zal nakomen, dan is JMS Products Nederland bevoegd leveringen/uitvoering van werk op te schorten.

Artikel 07 Wijzigingen van aangenomen werk
1. Ingeval de opdrachtgever wijziging wenst aan te brengen in aangenomen werk (d.w.z. het uitvoeren van werkzaamheden tegen een van tevoren vastgesteld bedrag) dan zal verrekening plaatsvinden. De verrekening van meerwerk vindt plaats door bijbetaling boven en verrekening van minderwerk door inhouding op het vooraf vastgestelde bedrag.

2. Indien tijdens de uitvoering van een aangenomen werk blijkt, dat dit tengevolge van aan niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft JMS Products Nederland het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk wordt, behoudens wanneer de uitvoering tengevolge van overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Indien als gevolg hiervan wijziging nodig is, zal het bepaalde in lid 1 van toepassing zijn.

Artikel 08 Oplevering
Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever mededeling is gedaan. Indien enige zaak niet tegelijk met het gereedkomen van het gehele werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden.

Artikel 09 Betaling
1. Betaling van de koopprijs geschiedt, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na dagtekening van een factuur tenzij anders aangegeven.

2. De afnemer/opdrachtgever, die niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

3. Bij betaling na de vervaldatum heeft JMS Products Nederland het recht, 15% rente per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen vanaf de vervaldag. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen de incassokosten voor rekening van de afnemer/opdrachtgever met dien verstande dat de in gebreke zijnde afnemer/opdrachtgever onverminderd eventuele proceskosten ter zake van de incassokosten schuldig is een som gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van / 20,--. Bij openstaande bedragen boven / 6.500,-- geldt de staffelingsmethode volgens de tarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 10 Ontbinden
1. Indien de afnemer/opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling van de afnemer/opdrachtgever dan wel van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer/opdrachtgever, heeft JMS Products Nederland het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of door het afleggen van een schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat JMS Products Nederland tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd het recht van JMS Products Nederland betaling van een vergoeding van de geleden schade te vorderen.

2. Indien JMS Products Nederland de afnemer/opdrachtgever heeft verplicht tot vooruitbetaling van een deel van de overeengekomen koopprijs en de afnemer/opdrachtgever niet binnen 14 dagen na het verzoek van JMS Products Nederland om een deel van de koopprijs te voldoen het aldus verschuldigde bedrag heeft voldaan, dan is JMS Products Nederland gerechtigd uitvoering van de overeenkomst op te schorten of door het afleggen van een schriftelijke verklaring te ontbinden.

3. De klant mag met opgaaf van reden zijn goederen aan JMS Products Nederland retourneren mits dit binnen 7 dagen na aankoop vanuit de winkel geschied en compleet in originele verpakking en zonder zichtbare beschadigingen, de consument krijgt in dit geval zijn aankoopbedrag terug zonder de gemaakte verzendkosten!

4.Indien de consument gebruik maakt van het retour recht zal terugbetaling van de geleverde goederen geschieden via de Rabobank, dit i.v.m. de aard van het bedrijf!

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Tot aan de algehele betaling van het door de afnemer/opdrachtgever aan verschuldigde bedrag behoudt JMS Products Nederland zich de eigendom van alle geleverde zaken voor.

2. Indien en zolang niet of niet volledig is betaald, is de afnemer/opdrachtgever niet gerechtigd de niet betaalde zaken te vervreemden of te bezwaren. Hij is verplicht die zaken aan JMS Products Nederland terug te zenden of ter hand te stellen indien en zodra JMS Products Nederland een schriftelijke verklaring tot ontbinden aflegt.

Artikel 12 Hoofdelijkheid
Indien twee of meer afnemers/opdrachtgevers tezamen een overeenkomst met JMS Products Nederland aangaan, dan zijn beide (alle) afnemers/opdrachtgevers hoofdelijk voor de volledige nakoming van de daaruit tegenover JMS Products Nederland voortvloeiende verplichtingen aansprakelijk.

Artikel 13 Garantie
1. Ten aanzien van zaken, die uiteindelijk afkomstig zijn van derden (producten/importeurs), geldt uitsluitend de garantie overeenkomstig de garantie van de betrokken producent/importeur.

2. Het is verboden om de goederen van JMS Products Nederland te laten uittesten aan derden, dit kan alleen met schriftelijke toestemming gebeuren met het ondertekenen van een contact door beide partijen. Indien dit gebeurt, dan moet de afnemer/opdrachtgever de testresultaten geheimhouden en mag deze niet publiceren. Wordt dit toch gedaan, dan heeft JMS Products Nederland het recht om schadevergoeding te eisen van € 1.000.000,-- en rectificatie in het Dagblad of magazine waarin het artikel heeft gestaan of uitgebracht.

3. Gebreken, die het gevolg zijn van verkeerd, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of onvoldoende onderhoud door de afnemer/opdrachtgever vallen niet onder enigerlei garantie. Indien de afnemer/opdrachtgever wijzigingen aanbrengt of eigenmachtig reparaties uitvoert, vervalt eveneens de garantie, hiermee wordt ook bedoelt het laten testen door derden. Voor de testresultaten kan de afnemer/opdrachtgever JMS Products Nederland niet aansprakelijk stellen noch voor eventuele schade voortkomend uit het testen. JMS Products Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele letselschade die aan derden, tijdens testen, zijn aangericht, hier wordt bedoeld product aansprakelijkheid.

4. Indien naar het oordeel van JMS Products Nederland dat het recht tot inspectie van de beweerlijk gebrekkelijk zaak of van het beweerlijk gebrekkelijk uitgevoerde werk heeft, terecht of tijdig beroep is gedaan op de garantie, worden de geleverde zaken teruggenomen en vervangen voor deugdelijke exemplaren dan wel wordt een vergoeding betaald, die nimmer hoger is dan het voor die zaken of werkheden betaalde bedrag, zulks ter keuze van JMS Products Nederland.

5. Niet nakoming van de betalingsverplichting en voorts van iedere niet nakoming door de afnemer/opdrachtgever van één van zijn verplichtingen ontheft JMS Products Nederland van iedere plicht tot garantie.

6. De garantie vervalt na het verloop van 1 jaren na oplevering van een uitgevoerd werk.

7. Indien er na onderzoek blijkt dat er geen defect aan het toestel is aangetroffen zal deze op kosten van de klant retour gestuurd worden eventueel met vermeerdering van onderzoekskosten met een minimum van €15,00 en een maximum van €50,00 incl. BTW

8. Wat te doen bij transportschade?

Verpakking beschadigd bij aflevering: Een bevestiging laten opstellen door de bezorger betreft de beschadigde verpakking. Binnen 24 uur melden via bovenstaande e-mail adres.

Verpakking onbeschadigd, maar inhoud beschadigd: Zending PostNL,Het desbetreffende postkantoor op de hoogte stellen en binnen 24 uur het poststuk in de originele staat bij het postkantoor terugbrengen. En een schadebevestiging laten opstellen door de Post NL. Indien zending via DPD, melding maken aan de bezorger van DPD en contact opnemen met onze klantenservice.
Indien zending via GLS, melding maken aan de bezorger van GLS en contact opnemen met onze klantenservice.

Deze schadebevestiging is nodig voor de afhandeling van de schade. Bij geen tijdige melding is er geen behandeling van uw klacht mogelijk.

Artikel 14 Klachten
De afnemer/opdrachtgever moet de geleverde zaken onmiddellijk na aflevering respectievelijk oplevering keuren. Klachten dienen schriftelijk en voorzien van een toelichting binnen 30 dagen na de factuurdatum bij JMS Products Nederland worden ingediend. Indien het gebrek (afwijkingen van het hetgeen overeengekomen) niet bij voormelde keuring kon of behoefde te worden ontdekt, dan dient de afnemer/opdrachtgever in ieder geval zijn klacht in te dienen binnen 30 dagen nadat hij het gebrek (afwijking van hetgeen is overeengekomen) heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. 

Artikel 15 Beperking aansprakelijkheid
Indien door de afnemer/opdrachtgever wordt aangetoond, dat JMS Products Nederland toerekenbaar is tekort geschoten in nakoming van zijn verplichting tot levering van een zaak, kan de afnemer/opdrachtgever -onverminderd hetgeen in de garantiebepaling artikel 13 is bepaald aanspraak maken op een vergoeding, die ten hoogste gelijk is aan het factuurbedrag van de geleverde zaken, met dien verstande dat de afnemer/opdrachtgever recht behoud op volledige schadevergoeding indien hij aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de zijde van de eigenaar van JMS Products Nederland of van leidinggevende functionarissen.

Artikel 16 Overmacht
1. Indien door overmacht de levering van zaken meer dan twee maanden vertraagd wordt, dan zijn zowel JMS Products Nederland als de afnemer/opdrachtgever bevoegd de overeenkomst door het afleggen van een schriftelijke verklaring te ontbinden.
2. Van overmacht van de zijde van JMS Products Nederland is sprake indien JMS Products Nederland na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding ervan te voldoen tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in bedrijf van JMS Products Nederland als bij derden van wie JMS Products Nederland de zaken of materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voor alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van JMS Products Nederland.

Artikel 17 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.